Dataskyddspolicy 

För Flinks Trafikskola AB är personlig integritet viktigt. Vi vill nå en hög nivå av dataskydd. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra om du vill utnyttja dem.

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. Även handskrivna register räknas.

Flinks Trafikskola AB är personuppgiftsansvarig för den hantering av personuppgifter som sker inom vår egen verksamhet. (org.nr 559339-2136, Odengatan 38, Falköping).

Den person som är ansvarig för personuppgiftsfrågor hos oss är Trafikskolechefen, mobil: 0702260820.

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, mejladress, telefonnummer, bank- eller kreditkortuppgifter om du handlar i e-handeln och de uppgifter som du eventuellt gett om närmast anhörig.

Anledningen till att vi behöver behandla dina personuppgifter är att vi måste kunna genomföra den utbildning du köpt av oss, eller leverera de produkter du köpt genom oss. Det står i vårt köpeavtal vad som gäller. Det är också nödvändigt för att uppfylla regler i olika lagar och föreskrifter.

För en del uppgifter anlitar vi andra företag. Till exempel anlitar vi STR Service AB som levererar IT-systemet aSTRa till oss, med Elevcentralen, Digitala Utbildningskortet och appen Köra bil/Köra Moped. STR är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att se till att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När vi anlitar personuppgiftsbiträden är det bara för att uppfylla de avtal och samtycken vi har mellan oss och våra kunder, och inga andra syften finns med behandlingen.  

Vi delar även dina personuppgifter med vissa myndigheter, till exempel Transportstyrelsen och Trafikverket, när vi måste lämna ut dem enligt lagen, till exempel för att du ska kunna få körkort. Myndigheterna blir då självständigt personuppgiftsansvariga. Det betyder att det är den myndighetens policy och rutiner för personuppgiftshantering som gäller istället för våra. Du får vända dig direkt till den myndigheten om du är missnöjd med något angående hanteringen av dina personuppgifter där.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för syftet. Vissa betalningsuppgifter måste vi spara i sju år på grund av lagstiftningen om bokföring.

STR:s syn på en privatkunds (nedan elev) rätt att avbeställa utbildningstjänst samt trafikutbildarens och elevens rätt till ersättning på grund av att utbildning ställs in, ändras tidsmässigt eller på liknande sätt avviker från vad som avtalats. Villkor bättre än som följer av denna praxis, har eleven rätt att på begäran få sådana villkor skriftligt dokumenterade.

Såväl trafikutbildaren som eleven är skyldig att i förekommande fall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas det, får parten själv bära en motsvarande del av förlusten.

Har avtal om utbildning träffats inom ramen för ett av trafikutbildaren organiserat system för att träffa avtal via telefon, internet eller annat sätt på distans och har parterna haft kontakt endast på detta sätt (distansavtal), gäller lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I övrigt ska i en tvist angående en fråga som berörs i denna praxis bestämmelserna i konsumenttjänstlagen (1985:716) vara vägledande. Bestämmelserna i punkt 2–5 gäller avtal mellan trafikutbildare och elev i fråga om utbildning. I punkt 6 ges särskilda regler om avtal avseende annan tjänst som ingåtts i anledning av ett avtal om utbildning (sidoavtal).

Distansavtal a) Vid distansavtal gäller punkt b)–e) i fråga om rätt för elev att frånträda avtalet. b) Eleven har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till trafikutbildaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingåtts eller den senare dag då eleven har fått information om ångerrätten i enlighet med 2 § första stycket 9, 3 § och 5 § första stycket lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Elevens rätt att ångra sig upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information hade getts på föreskrivet sätt. c) Elevens ångerrätt enligt d) gäller inte ett avtal som fullgjorts, om eleven uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. e) Om eleven utövat sin ångerrätt ska trafikutbildaren snarast och senast inom 14 dagar betala tillbaka vad eleven har betalat. Tiden ska räknas från den dag då trafikutbildaren tog emot elevens meddelande om att avtalet frånträtts. Trafikutbildaren ska använda samma betalningssätt som eleven, om inte eleven uttryckligen går med på något annat. Eleven får inte drabbas av några kostnader på grund av att ett annat betalningssätt används. Om eleven utövar sin ångerrätt ska eleven ersätta trafikutbildaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt, för den tjänst som utförts innan eleven utövade ångerrätten. Elevens ersättningsskyldighet gäller dock endast under förutsättning att eleven uttryckligen har begärt att tjänsten skulle börja utföras under ångerfristen och att trafikutbildaren har gett eleven information i enlighet med 2 § första stycket 9 och 11, 3 § och 5 § första stycket lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om eleven utövar sin ångerrätt efter det att tjänsten utförts i sin helhet har trafikutbildaren rätt till betalning med det avtalade priset, under samma förutsättning som anges i första stycket.

Avbeställning innan utbildningen har påbörjats. Innan eleven fått del av samtliga villkor som gäller för utbildningen har eleven rätt att avbeställa utbildningen och återfå erlagd förskottsbetalning utan rätt till ersättning för trafikutbildaren. I annat fall har eleven rätt att återfå erlagd avgift med avdrag för trafikutbildarens rätt till ersättning enligt punkt a)–c). a) Vid avbeställning av teoriutbildning som sker senast en vecka innan kursstart har trafikutbildaren rätt att ta ut en administrationskostnad, som får uppgå till högst 10 procent av kursavgiften. Detsamma gäller vid avbeställning av samtliga avtalade lektioner. Sker avbeställning senare än en vecka innan kursstart har trafikutbildaren rätt till ersättning av eleven för förlust på grund av att trafikutbildaren har underlåtit att ta på sig annan utbildning eller på annat sätt inrättat sig efter uppdraget. Trafikutbildaren och eleven kan dock också i detta fall träffa avtal om att trafikutbildaren i stället ska ha rätt att ta ut en administrationskostnad, som får uppgå till högst 10 procent av kursavgiften. Om en avbeställning grundas på att trafikutbildaren flyttat fram utsatt tid för påbörjande av utbildningen mer än en vecka eller på något annat sätt väsentligt ändrat överenskomna tider för utbildningen, har trafikutbildaren inte rätt till ersättning enligt denna punkt. b) Vid avbeställning av enstaka lektion har trafikutbildaren inte rätt till ersättning, om avbeställningen sker senast klockan 16.00 vardagen innan lektionstid (måndag–fredag som inte är helgdag). Vid senare avbeställning har trafikutbildaren rätt till ersättning för förlust på grund av att trafikutbildaren har underlåtit att ta på sig annan utbildning eller på annat sätt inrättat sig efter uppdraget. Trafikutbildaren och eleven kan dock träffa avtal om att trafikutbildaren i stället ska ha rätt att ta ut en administrationskostnad, som får uppgå till högst 10 procent av lektionsavgiften. c) Om avbeställningen enligt punkt 3 a)–b) grundas på varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, avflyttning från orten, arbetslöshet eller annan jämförbar anledning, som eleven inte rimligen kunnat förutse, har trafikutbildaren inte rätt till ersättning. Detsamma gäller om avbeställning av enstaka lektion beror på egen eller närståendes akuta sjukdom, närståendes dödsfall eller annan händelse, som eleven inte rimligen kunnat förutse och det inte är rimligt att kräva att eleven ändå genomför lektionen. Eleven ska på trafikutbildarens begäran styrka åberopat studiehinder med intyg eller på annat godtagbart sätt.

Inställd utbildning, försenad utbildningsstart m.m. a) Om trafikutbildaren ställer in eller avbryter utbildningen på grund av rätt att häva avtalet gäller i fråga om elevens rätt till återbetalning och trafikutbildarens rätt till ersättning detsamma som om eleven avbeställt tjänsten den dag trafikutbildaren ställde in eller avbröt utbildningen. b) Om trafikutbildaren, utan rätt enligt avtalet eller annars, flyttar fram utsatt tid för påbörjande av utbildningen eller på något annat sätt ändrar överenskomna utbildningstider, har eleven rätt till ersättning för skada, om inte trafikutbildaren visar att åtgärden berott på ett hinder utanför trafikutbildarens kontroll och som trafikutbildaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder trafikutbildaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om eleven underrättas om en inställd lektion senare än kl. 16.00 dagen innan lektionstid, har eleven alltid rätt till ersättning för kostnader som föranletts av den planerade lektionen och som blivit onyttiga till följd av att lektionen flyttats eller ställts in. Ersättning som grundas enbart på detta stycke kan dock utgå med högst ett belopp motsvarande hälften av priset för den inställda lektionen. c) Om en lektion påbörjas senare eller avslutas tidigare än avtalats och detta beror på ett förhållande som trafikutbildaren ansvarar för, har eleven rätt till prisavdrag motsvarande förseningen, om inte han eller hon godtar ett erbjudande om kompensation på annat sätt. Om en lektion omfattar kortare tid än avtalat och detta beror på ett förhållande som eleven ansvarar för, har trafikutbildaren rätt till ersättning för normal lektionstid.

Sidoavtal. Med sidoavtal menas ett avtal om en annan tjänst än utbildning som träffats mellan eleven och trafikutbildaren eller någon annan på grund av en överenskommelse mellan eleven och trafikutbildaren om utbildning (huvudavtalet). Frånträder eleven huvudavtalet upphör även ett sidoavtal, om inte parterna kommer överens om annat. Upphör sidoavtalet är eleven skyldig att ersätta trafikutbildaren endast för dels den del av tjänsten som utförts, dels direkta kostnader som trafikutbildaren drabbas av genom att avtalet upphör. Vid distansavtal gäller elevens ersättningsskyldighet dock under förutsättning att trafikutbildaren fullgjort sina skyldigheter för rätt till ersättning enligt punkt 2 e).

Denna Trafikskola använder alkolås i övnings fordonen (bil och moped). Det innebär att om du skriver in dig som elev så medger du att utföra utandningsprov inför varje körlektion och följa den alkohol- och drogpolicy som tillämpas av trafikskolan. I händelse av alkohol i utandningsluften detekteras ställs lektionen in och full lektions avgift debiteras eleven då det inte är tillåtet att genomföra en körlektion om alkohol indikeras.